Realizowane i zrealizowane inicjatywy

Dziękujemy za zaufanie i wsparcie.

Działaj z nami
 • Międzypokoleniowe Centrum Edukacji: SkarbyDziedzictwa.pl

  Realizacja: do 31.12.2023 r.

  Planowane działania i produkty:

  Projekt ten polega na rozszerzeniu możliwości prowadzenia inicjatywy "SkarbyDziedzictwa.pl", a szczególnie pozalekcyjnych i pozaszkolnych form edukacji bazujących na questach kulturowo-historycznych, które przywracają pamięć o lokalnych bohaterach lub przybliżają wydarzenia związane z miejscami pamięci.

   

  Realizacja projektu umożliwi:

  • przebudowę i aktualizację questu opowiadającego o zagładzie społeczności żydowskiej Jawornika Polskiego oraz przybliżającego Polaków ratujących Żydów z okolic Jawornika Polskiego,
  • doposażenie zaplecza organizacyjnego w sprzęt i materiały ułatwiające organizację grywalizacji (prowadzenie pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęć w terenie) oraz zwiększenie puli nagród rzeczowych dla uczestników grywalizacji "Polacy ratujący Żydów" w Jaworniku Polskim,
  • przebudowę serwisu internetowego SkarbyDziedzictwa.pl poprzez wyposażenie go w aktywną mapę ułatwiającą upowszechnienia questów (zaktualizowanego oraz wszystkich pozostałych) oraz murali wśród znaczne większej liczby osób.

 • Przygoda odkrywania lokalnych bohaterów

  Realizacja: do 15.12.2023 r.

  Odbiorcy:

  • 100 uczniów ze szkół woj. podkarpackiego, uczestników grywalizacji.

   

  Planowane działania i produkty:

  • aktualizacje questów: zaktualizowane zostaną 3 trasy questingowe (2 questy powstałe w 2020 r. oraz oraz 1 quest powstały w 2022 r.). 
  • 1 Grywalizacja: przygotowanie i przeprowadzenie grywalizacji (konkurs z nagrodami bazujący na zaktualizowanych trasach questów).

   

  Realizacja projektu "Przygoda odkrywania lokalnych bohaterów - Polacy ratujący Żydów podczas okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej" pomoże w zwiększenie zainteresowania historią lokalną oraz umożliwi popularyzację Polaków ratujących Żydów podczas okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej

  Aktualizacja tras polegać będzie na zweryfikowaniu zgodność dwóch tras i naniesieniu w nich niezbędnych poprawek. W przypadku trzeciej trasy: częściowej jej przebudowy oraz ułożeniu na nowo zagadek i rebusów.

  Działania informacyjne oraz Grywalizacja pozwolą poznać wybranych bohaterów ratujących Żydów na terenie powiatu przeworskiego, woj. podkarpackiego z gmin: Kańczuga, Jawornik Polski oraz Zarzecze.

   

  Informacje o poszczególnych działaniach projektu są na bieżąco publikowane w Aktualnościach.

 • Grywalizacja międzyszkolna - questingowy rajd upamiętniający Niezłomnego z Białobok

  Realizacja: do 31.10.2023 r.

  Odbiorcy:

  • 100 uczniów ze szkół woj. podkarpackiego, uczestników grywalizacji.

   

  Planowane działania i produkty:

  • 1 quest: utworzenie questu przybliżającego osobę upamiętnioną muralem "Niezłomny z Białobok"
  • 1 Grywalizacja: przygotowanie i przeprowadzenie grywalizacji (konkurs z nagrodami bazujący na opracowanej trasie questu).

   

  Realizacja niniejszego projekt pozwoli na przybliżenie historii życia i działalności Tadeusza Cieśli "Żbika", żołnierza AK, którego mural "Niezłomny z Białobok" został wykonany przez artystę Arkadiusza Andrejkowa w 2022 r., w Białobokach.

  Projekt ten stanowi rozszerzenie działań przeprowadzonych rok wcześnie. Upamiętnienie obrazem - jakim jest mural (zwany zamiennie deskalem) - zostanie pogłębione trasą questu, czyli samoobsługową "żywą lekcją historii".

   

  Działania projektu polegają na opracowaniu (metodą ekspercką) questu opowiadającego o "Niezłomnym z Białobok". Zaplanowano poprowadzenie trasu questu po najciekawszych - pod względem historycznym - miejscach wsi Białoboki przybliżając działalność podporucznika Tadeusza Cieślę "Żbika".

  Po opracowaniu questu przeprowadzona zostanie jego uroczysta inauguracja w formie grywalizacji (jednodniowego wydarzenia) konkursu z nagrodami.

  Grywalizacja polega na jak najszybszym przejściu trasy questu oraz na prawidłowym rozwiązaniu wszystkich zagadek i rebusów.

   

  Informacje o poszczególnych działaniach projektu są na bieżąco publikowane w Aktualnościach.

 • „Rodzinny Piknik Questowy z grywalizacją - pamięci mjr Ludomira Wolskiego z Siennowa”

  Realizacja: do 15.12.2022 r.

  Odbiorcy:

  • 100 osób - uczestników Rodzinnego Pikniku Questowego i Grywalizacji w Siennowie.

  Projekt umożliwił zapewnienie nagród (2000 zł) i dofinansowanie kosztów organizacji (tj. poczęstunku 1000 zł) Rodzinnego Pikniku Questowego w Siennowie.

  Uzyskane dofinansowanie ze środków Powiatu Przeworskiego stanowiło wkład własny do działań projektu „Wspomnienie o majorze z Siennowa – mural i quest pamięci o Ludomirze Wolskim” dofinansowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

 • „Wspomnienie o majorze z Siennowa – mural i quest pamięci o Ludomirze Wolskim”

  Realizacja: do 30.11.2022 r.

  Odbiorcy:

  • 100 mieszkańców woj. podkarpackiego oraz zaproszeni goście będący uczestnikami grywalizacji połączonej z otwarciem questu i odsłonięciem muralu pamięci Ludomira Wolskiego z Siennowa, herbu Kościesza.

   

  Niniejszy projekt pozwoli na upamiętnienie i przybliżenie historii życia śp. mjr Ludomira Stanisława Wolskiego, urodzonego w Siennowie. Upamiętnienie przybierze postać muralu (deskalu) w wykonaniu artysty Arkadiusza Andrejkowa. Powstały mural wskazywać będzie miejsce startowe nieoznakowanego szlaku (questu), który opracuje i przetestuje Fundacja Questingu.

  Upowszechnienie utworzonych atrakcji przybierze postać grywalizacji (konkursu z gadżetami i nagrodami rzeczowymi o łącznej puli ok. 10.000 zł) prowadzonej podczas Pikniku Questingowego zaplanowanego w Święto Niepodległości 2022 r. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

   

  Bieżące informacje o planowanych wydarzeniach - zobacz: Aktualności.

   

  Zrealizowane działania i produkty:

  1. Utworzenie muralu.

  2. Utworzenie questu

  3. Rodzinny Piknik Questowy z Grywalizacją.

  4. Filmik promujący projekt "Wspomnienie o majorze z Siennowa - mural i quest pamięci o Ludomirze Wolskim.

 • Murale jako ochrona dziedzictwa kulturowego - cykl twórczych spotkań z regionalnym artystą Arkadiuszem Andrejkowem

  Realizacja: do 30.11.2022 r.

   

  „Murale jako ochrona dziedzictwa kulturowego - cykl twórczych spotkań z regionalnym artystą Arkadiuszem Andrejkowem” to niejako druga edycja projektu prowadzonego w 2021 r. ze środków Województwa Podkarpackiego.

  Odbiorcy:

  • 60 mieszkańców woj. podkarpackiego obserwujących proces tworzenia 3 murali (spotkania z twórcą), w tym uczestników warsztatów tworzenia murali.

   

  Planowane działania i produkty:

  • 3 spotkania otwarte (możliwość spotkania się z Artystą podczas jego pracy) oraz 3 utworzone murale,
  • 1 warsztat z tworzenia murali,
  • 1 filmik promujący tworzenie murali,
  • 3 rodzaje pocztówek.

  Podobnie jak w 2021 r. projekt umożliwia zetknięcie się z regionalnym twórcą, artystą Arkadiuszem Andrejkowem. Znanym ze swojej autorskiej inicjatywy „Cichy Memoriał”.

  Cykle spotkań otwartych z twórczością Pana Arkadiusza Andrejkowa zorganizowane w ramach niniejszego projektu pozwolą obserwowanie Artysty podczas tworzenia murali na terenie powiatu przeworskiego. 

  W wyniku spotkań przewiduje się powstanie 3 nowych murali. Planowane deskale, które powstaną w ramach programu "SkarbyDziedzictwa.pl - radość odkrywania" upamiętnią osoby i wydarzenia, które związane są z daną miejscowością oraz pozostają mniej znane lub prawie całkowicie zapomniane. 

  Dodatkowo nowo powstałe murale poszerzą atrakcje turystyczne programu SkarbyDziedzictwa.pl na terenie powiatu przeworskiego.

   

  Inaczej, niż to było w roku poprzednim powstałe w 2022 r. murale stanowią zaczątek planowanych tras questingowych. (W zeszłym roku powstały murale, które znakowały miejsca startu istniejących questów).

  Ukoronowaniem spotkań jest przeprowadzenie przez Artystę warsztatów dla dzieci i młodzieży, w ramach którym młodzi uczestnicy pod okiem i za radą eksperta sprawdzą w praktyce swoje umiejętności tworzenia murali.

  Wszelkie zajęcia zostaną również sfilmowane. Filmik promować będzie działania projektu oraz nowe atrakcje turystyczne, poszerzając bazę kulturową programu SkarbyDziedzictwa.pl

  Informacje o poszczególnych działaniach projektu są na bieżąco publikowane w Aktualnościach.

   

  Zrealizowane działania i produkty:

  1. Spotkania otwarte podczas tworzenia murali i zrealizowane dzieła:

  2. Warsztat z tworzenia murali.

  3. Wydanie 3 rodzajów kart pocztowych.

  4. Filmik promujący utworzenie murali.

   

 • "Więcej, niż murale. Cykl spotkań warsztatowych z regionalnym artystą, twórcą murali - Arkadiuszem Andrejkowem "

  Realizacja: do 30.11.2021 r.

  Odbiorcy:

  • 60 mieszkańców woj. podkarpackiego obserwujących proces tworzenia 4 murali (spotkania z twórcą),
  • 15-20 młodych uczestników zajęć warsztatowych prowadzonych przez Arkadiusza Andrejkowa.

   

  Niniejszy projekt łączy w sobie promocję regionalnego twórcy i twórczości regionalnego artysty Arkadiusza Andrejkowa (wykonującego murale na stodołach, pomysłodawcę „Cichego Memoriału”) ze zwiększeniem zaangażowania, szczególnie młodych ludzi w aktywność kulturową poprzez udział w warsztatach tworzenia murali (prowadzonych przez artystę).

   

  Działania projektu polegają na utworzeniu przez artystę 4 murali. Murale te wykonane zostaną w wybranych przez Fundację "Tradycyjna Zagroda" lokalizacjach, w których 2020 r. powstały questy kulturowo-historyczne. Jednocześnie powstałe murale będą wskazywały miejsca startowe nieoznakowanych szlaków (questów).

  Projekt zwieńczą zajęcia warsztatowe z tworzenie murali prowadzone przez Artystę.

  Wszelkie zajęcia prowadzone zostaną również sfilmowane będąc dodatkową formą promocji w mediach społecznościowych.

  Bieżące informacje o planowanych wydarzeniach - zobacz: Aktualności.

   

 • Utworzenie serwisu SkarbyDziedzictwa.pl

  Realizacja: wrzesień 2019 - grudzień 2020 r.

  Serwis internetowy SkarbyDziedzictwa.pl został utworzony w ramach projektu pn. Partycypacja wiejska: Międzypokoleniowe Rady Wsi na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowo-przyrodniczego dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

   

  Ponadto realizacja powyższego projektu umożliwiła utworzenie 3 questów kulturowo-historycznych, które powstały przy współudziale Międzypokoleniowych Rad Wsi (składających się w dzieci, dorosłych i seniorów) z Łopuszki Wielkiej, Krzeczowic (wraz Bóbrką Kańczucką) oraz Siedleczki.

   

  W ramach SkarbówDziedzictwa.pl odsłonięta została również tablica oraz wykonany został deskal upamiętniający pilota majora Waleriana Żaka, dowódcę Dywizjonu 303 i Dywizjonu 308.